Společnost Tam a zpět, s.r.o. se sídlem Řípská 1181/18a, Slatina, 627 00 Brno, IČ 05455103, DIČ CZ05455103 (dále jen Tam a zpět nebo Společnost) v souvislosti s účinností nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU č. 2016/67 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé též pod zkratkou GDPR, přijala tyto zásady zpracování osobních údajů. Jejich cílem poskytnout všem fyzickým osobám, o nichž zpracováváme jejich osobní údaje, jasný a přehledný výčet zpracovávaných osobních údajů, informace za jakým účelem tak činíme, na základě jakých právních titulů a po jakou dobu tyto osobní údaje zpracováváme, komu a proč je předáváme, a zejména poskytnout fyzickým osobám přehledný výčet jejich práv a postupů, jak tyto práva mohou vůči nám uplatnit.

1. Čí osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme osobní údaje:

Tam a zpět, s.r.o. se sídlem Řípská 1181/18a, Slatina, 627 00 Brno, IČ 05455103, DIČ CZ05455103 osobní údaje shora uvedených fyzických osob (jinak také subjektů údajů dle GDPR) zpracovává jako správce osobních údajů, neboť si sám volí účely a prostředky zpracování a odpovídá za to, že jím prováděné zpracování je v souladu se zásadami GDPR.

2. Jaké osobní údaje zpracováváme?

3. Jaký máme zákonný důvod pro zpracování vašich osobních údajů?

Protože naše Společnost shromažďuje shora uvedené osobní údaje, má postavení správce osobních údajů a je povinna se při jejich zpracování řídit platnými právními předpisy, zejména jde o nařízení EU 2016/679 - obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vámi poskytnuté osobní údaje jsme oprávnění zpracovávat bez udělení souhlasu, protože je jejich zpracování nezbytné pro:

Při zasílání obchodních sdělení se dále řídíme ustanoveními z.č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti. Za účelem zkvalitňování našich služeb a cíleného informování o našich výrobcích využíváme službu automatického profilování. Jejím cílem je, abychom vás prostřednictvím e-mailové komunikace informovali pouze o tom segmentu našich výrobků a služeb, o který jste nákupem, dotazem, atd. projevil zájem. Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s. Remarketingové reklamy využíváme také v síti AdWords společnosti Google a Facebook. Zobrazení reklam můžete regulovat přímo ve svém Google účtu, nebo v nastavení cookies ve svém prohlížeči.

4. Rozsah zpracování a doba zpracování

Vaše osobní údaje vždy zpracováváme pouze v nezbytně nutné rozsahu dle druhu služeb, které vám poskytujeme a v rozsahu stanoveném právními předpisy, kterými jsme při podnikání vázáni. Rozsah osobních údaje zpracovávaných o zákaznících, potencionálních zákaznících, ručitelích a smluvních partnerech vyplývá z právních předpisů upravující uzavírání kupních smluv a smluv o dílo. V ostatních případech zpracováváme pouze ty informace, které nám při komunikaci s naší Společností sdělíte (obvykle jde o e-mailovou adresu), zpracováváme také IP adresu, pokud s námi komunikujete prostřednictvím počítače a vaše uživatelské chování v internetovém prostředí, pokud povolíte ve svém počítači používání cookies. Doba zpracování je dána především právními předpisy vztahujícími se naší podnikatelské činnosti (zejména povinnost prokázat splnění daňových povinností a řádné vedení účetnictví), podle nichž jsme povinni uchovávat dokumenty, na nichž jsou uvedeny vaše osobní údaje. Z tohoto důvodu osobní údaje našich zákazníků, jejich ručitelů či osob, které zajišťují splnění uzavřené smlouvy zpracováváme po 10 let od uzavření poslední smlouvy, potencionálních zákazníků zpracováváme po 5 let od posledního kontaktu, našich smluvních partnerů zpracováváme po 10 let od uzavření poslední smlouvy, účastníků našich soutěží zpracováváme po 5 let od posledního jejich účasti v poslední soutěži, uchazečů o zaměstnání zpracováváme po dobu výb ěrového řízení + 2 roky, zájemců o naši Společnost zpracováváme po 5 let od posledního kontaktu mezi námi a zájemcem, odběratelů našich newsletterů zpracováváme do doby, než se odhlásí od odebírání příslušného newsletteru.

4.1. Používání cookies

Tento web ke svému provozu využívá technologii cookies. Cookies jsou malé soubory, který Váš prohlížeč čte nebo ukládá na Vašem koncovém zařízení (počítači, mobilu). Díky cookies je web schopen zapamatovat si Vaše volby nebo třeba obsah nákupního košíku.

Podle účelu dělíme cookies do kategorií:

Informace o používaných cookies, kromě nezbytných a funkčních:

Kategorie cookies Služba a odkaz na více informací
Analytické a výkonnostní cookies Google Analytics
Marketingové cookies AdWords
Facebook

Doba platnosti cookies je maximálně 2 roky.

Zakázat nebo omezit používání cookies můžete změnou nastavení vašeho prohlížeče, avšak některé funkce webu pak nemusí fungovat správně. Nastavení cookies se u jednotlivých prohlížečů liší, více informací na odkazech:

5. Jaký je zdroj osobních údajů, jež zpracováváme, a komu vaše osobní údaje předáváme?

Zpracováváme výhradně osobní údaje, které nám předáváte či které sami svou aktivitou vytváříte. Nezískáváme jakékoliv osobní údaje od třetích osob, nekupujeme žádné databáze osobních údajů. Osobní údaje, které jsme od Vás získali, předáváme výhradně subjektům, které pro nás zajišťují některé služby a které zaručují vysoký standard ochrany zpracovávaných osobních údajů. Jedná se zejména o: subjekty, poskytující naší Společnosti účetní, daňové či právní služby, poskytovatele IT služeb - subjekty poskytující naší Společnosti webhostingové služby, cloudové služby, služby řešení pro hromadné rozesílaní e-mailu, poskytovatelé CRM systému, poskytovatelé chatovacích služeb, správce webových stránek, externí reklamní systémy. Osobní údaje nepředáváme či neprodáváme třetím osobám, neposkytuje je příjemcům do jiných států. V rámci oprávnění stanoveného právními předpisy jsme povinni zpracovávané osobní údaje poskytnout na základě žádosti státním orgánům, soudům a státem určeným dohledovým orgánům.

6. Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů?

7. Jak svá práva vůči naší Společnosti můžete uplatnit?

Vaše práva vztahující ke zpracování osobních údajů můžete uplatnit pouze písemně v listinné formě zasláním na adresu našeho sídla či naší provozovny. Proto, abychom Vaše osobní údaje nepředali třetí osobě, či s nimi neprovedli jinou nezákonnou operaci, je nezbytné, aby byl Váš podpis na uplatnění práv úředně ověřen. Na základě takto ověřené skutečnosti, zaevidujeme Vaše uplatnění práv a do 30ti dnů od doručení na adresu našeho sídle či provozovny Vás budeme informovat o tom, jaká opatření jsme na základě Vašeho uplatnění práv přijali. Dovolujeme si Vás upozornit, že zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené žádosti subjektů práv jsme oprávnění odmítnout či za jejich vyřízení uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s vyřízení této žádosti.

8. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnosti proti zpracování vašich osobních údajů ze strany naší Společností nebo pokud se domníváte, že naše Společnosti neplní své povinnosti vztahující se zpracování vašcih osobních údajů, a to dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 - www.uoou.cz.

Tyto Zásady společnosti Tam a zpět, s.r.o. se sídlem Řípská 1181/18a, Slatina, 627 00 Brno, IČ 05455103, DIČ CZ05455103 jsou platné od 1. 12. 2018.